tirsdag 11. november 2014

Glomregjelet - et eldorado for oseaniske moser


Tekst og foto: Anders Lundberg

Glomregjelet ligger ved Trengereid i den østlige delen av Bergen kommune. Det er nordvendt og renner ut i Sørfjorden, fjorden mellom fastlandet og Nordens største innlandsøy, Osterøy. Det faller >3000 mm nedbør i året, og den nordvendte beliggenheten gjør at luftfuktigheten er ekstremt høy. Berggrunnen er stedvis kalkrik, og det viser igjen både når det gjelder mose- og karplantefloraen. Gjelet er lett tilgjengelig fra Risnesveien, den gamle veien langs sjøen som går parallelt med og lavere enn nåværende E16 som her går i tunell. Risnesveien krysser nedre del av gjelet, så fra veien kan man begynne å studere mosene umiddelbart. Mange interessante arter vokser langs veien, men det store mangfoldet av moser finnes høyere oppe langs elva.
Glomregjelet har ekstremt høy luftfuktighet, og mosefloraen bærer preg av det.

Bekkeskeimose Platyhyonidium riparioides er tallrik mange steder langs bekken.
Klobekkemose Hygrohypnum ochraceum danner ofte store flak.


Klobekkemose Hygrohypnum ochraceum i tett bestand.
I og nær bekken vokser fuktighetselskende moser i store mengder. Her finner man bekkeskeimose Platyhyonidium riparioides, lurvbekkemose Hygrohypnum luridum, klobekkemose H. ochraceum, bekkesildremose Dichodontium pellucidum, sumplundmose Brachythecium rivulare, bekkegråmose Racomitrium aquaticum, bekketvebladmose Scapania undulata og mange andre. Mange av dem vokser i store flak, ofte ½-1 m2 store. At mange av artene er så tallrike, får man til å skjønne at gjelet er et eldorado for moser. 


Rødhøstmose Orthothecium rufescens er lett kjennelig på form og farge.
Stivkulemose Bartramia ithyphylla.
Langs gjelet er det mange bratte, skyggefulle berg, ofte med overheng. Her trives arter som klovemose Harpalejeunea molleri, skortejuvmose Anoectangium aestivum, rødhøstmose Orthothecium rufescens, spindelmose Cololejeunea calcarea og andre. På slike skyggefulle vegger kan man også finne hinnebregne Hymenophyllum peltatum. En av de sjeldneste mosene er kløftgrimemose Herbertus aduncus, som er tallrik flere steder langs elva. Den er rødlistet og regnet som nær truet (NT). I Norge er den bare kjent fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kløftgrimemose Herbertus aduncus, er i Norge bare kjent fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Kalkrike innslag i floraen er grønnburkne Asplenium viride, kalktuffmose Palustriella commutata og putevrimose Tortella tortuosa. Selv om lokalklimaet er fuktig, finnes også tørre berg. Her trives tørketålende arter som kystsotmose Andreaea alpina, kystblomstermose Schistidium strictum, bekblomstermose S. trichodon, kulegråmose Racomitrium ellipticum, knippegråmose R. fasciculare, svagråmose R. macounii, renneknausing Grimmia ramondii, krusknausing G. torquata og stabbesteinmose Ptychomitrium polyphyllum.
Glomregjelet er et flott sted, et sted for fordypning, fascinasjon og kontemplasjon! Flere bilder fra Glomregjelet kan du se her:
http://anderslundberg.no/mosar-i-glomregjelet-mosses-and-liverworts-of-glomregjelet/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar